rachunkowość Serock
Dodatkowe usługi zlecone

W ramach dodatkowych usług zleconych oferujemy:

 

  Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami przy książce KPiR,

  Wypełnienie przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

  Sporządzenie innych dokumentów np. REGON, VAT - R, NIP 1, NIP 2,
  Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego,

  Sporządzenie jednego zgłoszenia lub wygłoszenia z ubezpieczeń.

 

 

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo - płacowej. Przepisy nakładają na pracodawców wiele obowiązków dlatego nasza firma oferuje kompleksowa obsługę kadrowo płacową, która zapewni bezpieczeństwo i zgodność dokumentacji ze zmieniającymi się przepisami.

 

Nasza oferta zawiera:

 

Usługi płacowe, w tym:
  Naliczanie wynagrodzeń z funduszu osobowego oraz bezosobowego, sporządzanie list płac,

  Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń,
Przygotowywanie informacji dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach ZUS oraz zaliczkach na podatek dochodowy,
  Przygotowywanie raportów płacowych dla Zarządu,
  Obsługa umów cywilno-prawnych,

  Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
  Sporządzanie sprawozdań do GUS,
  Sporządzanie deklaracji PFRON,
  Reprezentowanie klienta przed ZUS i organami podatkowymi.

 

Usługi kadrowe, w tym:
  Weryfikacja i prowadzenie teczek osobowych pracowników,

  Sporządzanie dokumentów kadrowych związanych z pracownikami,
  Kontrola ważności okresowych badań lekarskich,
  Kontrola ważności i przeprowadzanie szkoleń BHP,
  Weryfikacja rozliczenia czasu pracy,
  Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i pozostałych nieobecności,
  Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  Sporządzanie raportów kadrowych dla Zarządu,
  Doradztwo kadrowe.

 

Usługi naszej firmy świadczone są w sposób rzetelny i dokładny. Dlatego też dla naszych klientów przygotowaliśmy cennik usług dodatkowych, który przedstawia się następująco:

 

Cennik:

 

1)  Opłaty za usługi podatkowe - księgowość
   0 zł – wypełnienie dokumentacji do rejestracji działalności gospodarczej (GUS, US, ZUS)
   od 800 zł + koszty  stałe KRS – rejestracja działalności gospodarczej (KRS)
  5 zł – wystawienie faktury, faktury korygującej, noty
  10 zł – sporządzenie delegacji krajowej
  20 zł – sporządzenie delegacji zagranicznej
   800 zł – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KR (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
   Równowartości średnio miesięcznego abonamentu – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
   od 500 zł – opracowanie polityki rachunkowości firmy
   od 300 zł – opracowanie zakładowego planu kont
   0 zł – wpisanie i/lub weryfikacja poprawności do 50 pozycji Księgi (dane historyczne) w trakcie roku podatkowego;
   150 zł – wpisanie i/lub weryfikacja poprawności za każde następne 50 pozycji Księgi
   29 zł – opłata za przesyłkę kurierską
   45 zł – zeznanie roczne o dochodach z tytułu działalności gospodarczej bez ulg
   75 zł – zeznanie roczne o dochodach z tytułu działalności gospodarczej z ulgami
   5 zł – wysłanie listu poleconego drogą pocztową
   10 zł – wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru drogą pocztową
   30 zł / 30zł – miesięczny raport niezapłaconych należności / zobowiązań (do 10 pozycji)
   30 zł / 30zł – miesięczny raport niezapłaconych należności / zobowiązań (każde dodatkowe 10 pozycji )
   0 zł – opłata za monit SMS, email
   5 zł – opłata za monit telefoniczny
   20 zł – sporządzenie i wysłanie monitu papierowego
   30 zł – sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

2)  Opłaty za usługi dodatkowe – administracja kadrowo – płacowa
    0 zł – prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych właściciela (nie dotyczy spółek kapitałowych)
   25 zł – rozliczanie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy o pracę
  50 zł – pełna administracja kadrowo-płacowa
   15 zł – sporządzenie umowy cywilnoprawnej
   25 zł – rozliczenie wynagrodzenia umowy cywilnoprawnej
    5 zł – wysłanie listu poleconego drogą pocztową
   10 zł – wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru drogą pocztową

3)  Miesięczne opłaty dodatkowe
  0 zł – opłata za odbiór dokumentów księgowych w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę, innym niż siedziba Zleceniobiorcy.
  150 zł – opłata za odbiór dokumentów księgowych w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, na terenie woj. mazowieckiego.
  50 zł – opłata za dostarczenie dokumentów między 7 a 14 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
  100 zł – opłata za dostarczenie dokumentów po 14 dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

4)  Wynagrodzenie za inne niestandardowe czynności
   Wycena indywidualna, przy uwzględnieniu stawek roboczogodziny

  Asystent:                  35zł / godz.
  Księgowa:                  70zł / godz.
   Główna księgowa:     140 zł / godz.

5)  Doradztwo podatkowe – interpretacje indywidualne
   Wycena indywidualna, przy uwzględnieniu stawek roboczogodziny:
   Asystent:                  35zł / godz.
   Księgowa:                  70zł / godz.
   Główna księgowa:     140 zł / godz.

Prowadzimy standardową rachunkowość oraz oferujemy szeroki zakres usług dodatkowych skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw.