księgowość Pułtuskksięgowość Pułtuskksięgowość Pułtuskksięgowość Pułtuskksięgowość Pułtusk
Fundacja eBiznes Club

Fundacja eBiznes Club została ustanowiona przez Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego i Małgorzatę Bońkowską w maju 2010 roku.

Wśród celów Fundacji znajduje się m. in.:

  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym,

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz Venture Capital, partnerstwa publiczno - prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,   

  Działalność na rzecz kooperacji organizacji, których celami statutowymi jest: rozwój innowacyjności, działalność naukowa i badawczo - rozwojowa, działalność naukowo-techniczna, działalność kulturalno - oświatowa, działalność związana z ochroną środowiska, działalność związana z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, działalność związana z pomocą i aktywizacją osób niepełnosprawnych.