biuro rachunkowe Pułtuskbiuro rachunkowe Pułtuskbiuro rachunkowe Pułtuskbiuro rachunkowe Pułtusk
Polityka wewnętrzna

Szanowni Państwo,
 

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych klientów, jak i w celu zapewnienia harmonijnej współpracy wewnątrz, i na zewnątrz organizacji, firma nasza wprowadziła procedurę antymobbingową. Jej zadaniem jest przede wszystkim stworzenie prawidłowych zasad komunikacji i relacji w firmie oraz ochrona dobrego imienia pracowników i firmy. Pragniemy, aby kontakty wewnętrzne w naszej firmie oraz kontakty z partnerami i kontrahentami były jak najlepsze.

 
Z wyrazami szacunku
 
Krzysztof Edward Bońkowski
 

 

 

 


 

Procedura antymobbingowa

 

Niniejsza procedura odnosząca się negatywnie do wszelkich przejawów dyskryminacji ma służyć zapobieganiu niepożądanych zachowań w zakładzie pracy i tworzyć zdrowe zasady komunikacji wewnątrz firmy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Za objaw mobbingu stosowanego przez pracodawcę, przełożonych lub współpracowników uznaje się m.in.:
•    ciągłe, nieuzasadnione krytykowanie wykonywanej przez pracownika pracy,
•    obelżywe i poniżające zwracanie się do pracownika (wulgaryzmy),
•    polecanie wykonywania zadań poniżej umiejętności pracownika,
•    zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania w terminie, w którym obiektywnie nie   da się ich zrealizować,
•    rozpowszechnianie plotek o pracowniku, np. że leczy się psychiatrycznie, ma problem z alkoholem lub narkotykami.

Roszczenia mobbingowanego pracownika
Pracownik wobec którego stosowano mobbing, może dochodzić odszkodowania od pracodawcy. Pracownikowi przysługują dwa roszczenia.

1.    Jeżeli mobbing wywołał rozstrój zdrowia, to pracownik może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia i jego wysokość zależy od decyzji i oceny konkretnych okoliczności sprawy (czy mobbing rzeczywiście występował, czy wystąpił rozstrój zdrowia pracownika, czy zachodzi związek przyczynowy miedzy mobbingiem a rozstrojem zdrowia, wysokość zadośćuczynienia nie powinna być symboliczna).

2.    Jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę (bez wypowiedzenia czy też za wypowiedzeniem) wskazując mobbing jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę, to może dochodzić odszkodowania, którego górna granica nie jest limitowana przepisami pracy.

Sytuacja mobbera będącego pracownikiem (mobber – osoba dopuszczająca się mobbingu)
W przypadku stwierdzenia przez pracodawcę, na podstawie obiektywnych okoliczności (zeznań świadków, monitoringu obiektu) sytuacji wystąpienia mobbingu pomiędzy pracownikami w zespole, w stosunku do mobbera mogą zostać zastosowane przewidziane prawem następujące środki:
•    Zastosowanie kary porządkowej (upomnienie, nagana)
•    Pozbawienie premii uznaniowych
•    Zwolnienie dyscyplinarneOpracował i zatwierdziłKrzysztof Bońkowski
Właściciel