rachunkowość Legionoworachunkowość Legionoworachunkowość Legionoworachunkowość Legionoworachunkowość Legionowo
Wskaźniki

Podróże służbowe

 

okres

od 01-01-2007 do 31-12-2012 (zł)

od 01-01-2013 (zł)

dieta

23,00

30,00

ryczałt za nocleg ( 150%)

34,50

45,00

ryczałt na dojazdy ( 20%)

4,60

6,00

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990; z późn. zm.)

 

 

Stawki przebiegu pojazdu

 

samochód osobowy

stawka za 1 km przebiegu od 14-11-2007 do 31-12-2011

stawka za 1 km przebiegu od 01-01-2012

o poj. skok. do 900 cm

0,5214

0,97

o poj. skok. pow. 900 cm

0,8358

1,01

 

Maksymalna liczba kilometrów w jazdach lokalnych, ustalana dla pracownika przez pracodawcę, rozliczana co miesiąc, jest zależna od liczby mieszkańców miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę, i wynosi:


- 300 kilometrów - do 100 tys. mieszkańców,


- 500 kilometrów - od 100 - 500 tys. mieszkańców,


- 700 kilometrów - powyżej 500 tys. mieszkańców.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

 

Najniższe wynagrodzenie pracowników

 

okres

od 01-01-2011 do 31-12-2011 (zł)

od 01-01-2012 do 31-12-2012 (zł)

od 01-01-2013 do 31-12-2013 (zł)

od 01-01-2014 do 31-12-2014 (zł)

kwota

1.386,00

1.500,00

1.600,00

1.680,00

w I roku pracy* (zł)

1.108,80

1.200,00

1.280,00

1.344,00

*80% minimalnego wynagrodzenia

 

art.4 i art.6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.).

 

 

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

 

pracownicy

miesięcznie

rocznie

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

111,25

 

nie więcej niż 1335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej


z każdego z tych stosunków
111,25


łącznie nie więcej niż
2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy

 

139,06

 

łącznie nie więcej niż

1.668,72

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie
uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

 

 

139,06

 

 

 

1.668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

 

 

z każdego z tych stosunków

139,06

 

 

 

łącznie nie więcej niż

2.502,56

 

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, ze zm.).

 

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 i 2010 r.

 

Podstawa obliczania podatku w zł

ponad

do

wysokość podatku

-

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

-

14.839 zł 02 gr. + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.).


Kwota wolna od podatku w 2012 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł).

 

Ubezpieczenia

limity i ograniczenia

obowiązuje od - do

wysokość w (zł)

kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

01-01-2012-
31-12-2012

105 780,00

kwota zmniejszenia renty lub emerytury ( 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010r.)

01-06-2012

2552,30 zł

kwota przychodu do zawieszenia renty lub emerytury (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2001r.)

01-06-2012

4740,00 zł

ubezpieczenie prowadzących działalność pozarolniczą

obowiązuje za miesiąc

wysokość

minimalna podstawa wymiaru

01-04-2012 –

31-12-2012

2.115,60

minimalna stawka

na ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

87,84

na ubezpieczenie rentowe

8 %

36,00

na ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

11,03

na ubezpieczenie wypadkowe

1,93

01-04-2012

8,69

na Fundusz Pracy

2,45 %

 

01-01-2012 –
31-12-2012

51,83

na ubezpieczenie zdrowotne

9 %

254,55

*1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 1,93%.
2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.
3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 1,93%.

 

świadczenie z ZUS

obowiązujące
Od- do

wysokość (zł)

zasiłek rodzinny

na dziecko do ukończenia 5 l.

od 01-11-2010

68,00

na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

91,00

na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

98,00

granica dochodu uprawniająca do zasiłku rodzinnego

na osobę w rodzinie

504,00

na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne

583,00

 

zasiłek pielęgnacyjny

01-11-2009

 

 

153 ,00

zasiłek porodowy

bez względu na dochód rodziny

1.000,00

ze środków własnych gminy

wg postanowień rady gminy

zasiłek pogrzebowy

01-03-2011

4.000,00 zł po osobach, których śmierć nastąpi po dniu 28.02.2011 r.

 

 

 

zasiłek wychowawczy

 

 

 

 

 

 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

01-11-2010

400,00

z tytułu samotnego wychowywania dziecka

pełnosprawnego

170 zł, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

80,00

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

do ukończenia 5 lat

60,00

powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

80,00

z tytułu urodzenia dziecka

1.000,00

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego

100,00

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła

90,00

jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła

50,00

najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna (I i II grupa inwalidzka)

01-03-2012 – 28-02-2013

799,18 zł

najniższa renta inwalidzka z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa inwalidzka)

613,38 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

959,02 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

736,06 zł

 

(Dz. U. z 2009 r. nr 129, poz. 1058)

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63, właściciel serwisu www.bonkowski-ksiegowosc.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bonkowski.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.bonkowski-ksiegowosc.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bonkowski-ksiegowosc.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bonkowski.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bonkowski-ksiegowosc.pl zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bonkowski-ksiegowosc.pl.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję