rachunkowość Legionowo
Wskaźniki

Podróże służbowe

 

okres

od 01-01-2007 do 31-12-2012 (zł)

od 01-01-2013 (zł)

dieta

23,00

30,00

ryczałt za nocleg ( 150%)

34,50

45,00

ryczałt na dojazdy ( 20%)

4,60

6,00

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990; z późn. zm.)

 

 

Stawki przebiegu pojazdu

 

samochód osobowy

stawka za 1 km przebiegu od 14-11-2007 do 31-12-2011

stawka za 1 km przebiegu od 01-01-2012

o poj. skok. do 900 cm

0,5214

0,97

o poj. skok. pow. 900 cm

0,8358

1,01

 

Maksymalna liczba kilometrów w jazdach lokalnych, ustalana dla pracownika przez pracodawcę, rozliczana co miesiąc, jest zależna od liczby mieszkańców miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę, i wynosi:


- 300 kilometrów - do 100 tys. mieszkańców,


- 500 kilometrów - od 100 - 500 tys. mieszkańców,


- 700 kilometrów - powyżej 500 tys. mieszkańców.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

 

Najniższe wynagrodzenie pracowników

 

okres

od 01-01-2011 do 31-12-2011 (zł)

od 01-01-2012 do 31-12-2012 (zł)

od 01-01-2013 do 31-12-2013 (zł)

od 01-01-2014 do 31-12-2014 (zł)

kwota

1.386,00

1.500,00

1.600,00

1.680,00

w I roku pracy* (zł)

1.108,80

1.200,00

1.280,00

1.344,00

*80% minimalnego wynagrodzenia

 

art.4 i art.6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.).

 

 

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

 

pracownicy

miesięcznie

rocznie

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

111,25

 

nie więcej niż 1335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej


z każdego z tych stosunków
111,25


łącznie nie więcej niż
2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy

 

139,06

 

łącznie nie więcej niż

1.668,72

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie
uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

 

 

139,06

 

 

 

1.668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

 

 

z każdego z tych stosunków

139,06

 

 

 

łącznie nie więcej niż

2.502,56

 

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, ze zm.).

 

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 i 2010 r.

 

Podstawa obliczania podatku w zł

ponad

do

wysokość podatku

-

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

-

14.839 zł 02 gr. + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.).


Kwota wolna od podatku w 2012 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł).

 

Ubezpieczenia

limity i ograniczenia

obowiązuje od - do

wysokość w (zł)

kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

01-01-2012-
31-12-2012

105 780,00

kwota zmniejszenia renty lub emerytury ( 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010r.)

01-06-2012

2552,30 zł

kwota przychodu do zawieszenia renty lub emerytury (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2001r.)

01-06-2012

4740,00 zł

ubezpieczenie prowadzących działalność pozarolniczą

obowiązuje za miesiąc

wysokość

minimalna podstawa wymiaru

01-04-2012 –

31-12-2012

2.115,60

minimalna stawka

na ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

87,84

na ubezpieczenie rentowe

8 %

36,00

na ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

11,03

na ubezpieczenie wypadkowe

1,93

01-04-2012

8,69

na Fundusz Pracy

2,45 %

 

01-01-2012 –
31-12-2012

51,83

na ubezpieczenie zdrowotne

9 %

254,55

*1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 1,93%.
2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.
3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 1,93%.

 

świadczenie z ZUS

obowiązujące
Od- do

wysokość (zł)

zasiłek rodzinny

na dziecko do ukończenia 5 l.

od 01-11-2010

68,00

na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

91,00

na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

98,00

granica dochodu uprawniająca do zasiłku rodzinnego

na osobę w rodzinie

504,00

na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne

583,00

 

zasiłek pielęgnacyjny

01-11-2009

 

 

153 ,00

zasiłek porodowy

bez względu na dochód rodziny

1.000,00

ze środków własnych gminy

wg postanowień rady gminy

zasiłek pogrzebowy

01-03-2011

4.000,00 zł po osobach, których śmierć nastąpi po dniu 28.02.2011 r.

 

 

 

zasiłek wychowawczy

 

 

 

 

 

 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

01-11-2010

400,00

z tytułu samotnego wychowywania dziecka

pełnosprawnego

170 zł, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

80,00

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

do ukończenia 5 lat

60,00

powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

80,00

z tytułu urodzenia dziecka

1.000,00

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego

100,00

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła

90,00

jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła

50,00

najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna (I i II grupa inwalidzka)

01-03-2012 – 28-02-2013

799,18 zł

najniższa renta inwalidzka z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa inwalidzka)

613,38 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

959,02 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

736,06 zł

 

(Dz. U. z 2009 r. nr 129, poz. 1058)